Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

Transparència

IniciTransparència

Dades identificatives

Nom legal: Acció Escolta de Catalunya – AEC

Any de constitució: 2002

NIF: G62773221

Núm. registre: 25835 – J / 1

Documentació

.

Base social

Cens de 2020

Infants, adolescents i joves: 900

Caps escoltes: 204

TOTAL: 1.104

Enllaços

.

Rendició de comptes

Execució de 2019

Recursos propis: 80.088€ (35,56%)

Subvencions públiques: 145.101,83 € (64,44%)

TOTAL: 225.189,83 €

.

Convenis vigents

  • Direcció General de Joventut (Generalitat de Catalunya)
  • Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (Generalitat de Catalunya)
  • Ajuntament de Barcelona

Curs 2019

Curs 2018

.

Composició de la Junta Permanent

Presidència: Valeria García |  presidencia@accioescolta.cat

Vicepresidència: Andrea Antón  |  vicepresidencia@accioescolta.cat

Cap Territorial: Joshua Vélez  |  territorial@accioescolta.cat

Cap Pedagògic: Andrea Antón  |  pedagogic@accioescolta.cat

Cap de Gestió: Júlia Sanuy |  gestio@accioescolta.cat

Cap de Relacions Exteriors: Andrea Gómez  |  exteriors@accioescolta.cat

 

Els membres de la Junta Permanent no perceben cap retribució per les seves funcions.

.

Oficina Tècnica

Secretaria General: Clàudia Secorún  |  secretariageneral@accioescolta.cat

Tècnic de Projectes: Marcel Stanton  |  projectes@accioescolta.cat

Tècnic d’Administració: Víctor Peix  |  administracio@accioescolta.cat

Tècnica de Terrenys i Comunicació: Emma Rovira  |  terrenys@accioescolta.cat  |  agrupaments@accioescolta.cat

.