Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

Transparència

IniciQUI SOMTransparència

Dades identificatives

Nom legal: Acció Escolta de Catalunya – AEC

Any de constitució: 2002

NIF: G62773221

Núm. registre: 25835 – J / 1

Documentació

.

Base social

Cens de 2020

Infants, adolescents i joves: 900

Caps escoltes: 204

TOTAL: 1.104

Enllaços

.

Rendició de comptes

Execució de 2019

Recursos propis: 80.088€ (35,56%)

Subvencions públiques: 145.101,83 € (64,44%)

TOTAL: 225.189,83 €

.

Convenis vigents

  • Direcció General de Joventut (Generalitat de Catalunya)
  • Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (Generalitat de Catalunya)
  • Ajuntament de Barcelona

Curs 2019

Curs 2018

.

Composició de la Junta Permanent

Presidència: Andrea Gómez |  presidencia@accioescolta.cat

Cap Territorial: territorial@accioescolta.cat

Cap Pedagògic: Joan Jornet  |  pedagogic@accioescolta.cat

Cap de Gestió: Laura Prat  |  gestio@accioescolta.cat

       Cap de Comunicació: Pau Morillas | comunicacio@accioescolta.cat

Cap de Relacions Exteriors:  |  exteriors@accioescolta.cat

 

Els membres de la Junta Permanent no perceben cap retribució per les seves funcions.

.

Oficina Tècnica

Secretaria General: Aina Ayza  |  secretariageneral@accioescolta.cat

Tècnic de Projectes i Comunicació:  Emma Rovira  |  projectes@accioescolta.cat |  agrupaments@accioescolta.cat

Tècnica d’Administració: Aarón Fuertes  |  administracio@accioescolta.cat

Tècnica de Terrenys: Pau Bellot  |  terrenys@accioescolta.cat 

.